ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
สทนช.เผยยอดผู้ยื่นขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำในเดือนแรก พบว่า มีผู้ขอยื่นจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ รวม 727 องค์กร
02 พ.ค. 2564

สทนช.สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 2 พ.ค.64 ทั่วทุกภาคยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำทั้งประเทศ 38,763 ล้าน ลบ.ม. (47%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 34,041 ล้าน ลบ.ม. (48) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 13 แห่ง เกิดสถานการณ์น้ำหลาก ดินถล่ม บริเวณ จังหวัด  แม่ฮ่องสอน และมุกดาหาร

สำหรับยอดผู้ยื่นขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำในเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564 พบว่า  มีผู้ขอยื่นจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ รวม 727 องค์กร อนุมัติแล้ว 61 องค์กร แบ่งเป็น ภาคเกษตรกรรม 55 องค์กร ภาคอุตสาหกรรม 3 องค์กร และภาคพาณิชยกรรม 3 องค์กร

     ทั้งนี้ สทนช.ยังคงเปิดรับสมัครจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ และขอเชิญชวนบุคคลซึ่งใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงและอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกัน รวมตัวกันจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ราย ยื่นขอจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์ผู้ใช้น้ำ โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ https://twuo.onwr.go.th/ หรือยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ในส่วนกลางที่ สทนช. อาคารจุฑามาศ กรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาคที่ สทนช. ภาค 1 - 4 (จังหวัดลำปาง สระบุรี ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี) หรือส่งไปรษณีย์มาที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้

การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในระดับพื้นที่ของตนเองและในระดับลุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558