ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
กรมฝนหลวงฯ ตามศาสตร์พระราชาในจอร์แดน
22 พ.ค. 2560

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม ประเทศจอร์แดน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยี ฝนหลวง ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจลงนามฝ่ายรัฐบาลไทยและ ดร. อากิฟ อัล ซูบี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เป็นผู้มีอำนาจลงนามฝ่ายรัฐบาลจอร์แดน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เดินทางประสานความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 – 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ประเทศจอร์แดน โดยทางจอร์แดนได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฝนหลวงในประเทศจอร์แดน ตามแผนงานระยะ 3 ปี ประกอบด้วยการจัดหาเรดาร์ตรวจอากาศ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม สำหรับการติดตั้งเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติและเครื่องตรวจอากาศชั้นบนได้ดำเนินการตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว และได้ทดลองปฏิบัติการทำฝนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน King Talal ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บินปฏิบัติการในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 9 ครั้ง โดยบันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อสังเกตผลการเปลี่ยนแปลงของเมฆและสภาพอากาศขณะปฏิบัติงาน และได้วิเคราะห์สภาพอากาศและใช้เงื่อนไขการปฏิบัติการตามที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากไทย ซึ่งฝ่ายจอร์แดนจะขอจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ฝนหลวงช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติมในช่วงต้นเดือนมิถุนายน เพื่อให้ผลสรุปของข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในการประกอบการตัดสินใจปรับเงื่อนไขในการปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของจอร์แดน

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนความร่วมมือระยะยาวฝ่ายไทยจะเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนให้ฝ่ายจอร์แดนได้ฝึกปฏิบัติงานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองให้มากขึ้น อาจเป็นการเดินทางไปให้คำแนะนำเป็นระยะๆ ที่ประเทศจอร์แดนในช่วงฤดูทำฝน เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงในการปฏิบัติงาน และทางฝั่งประเทศจอร์แดนจะทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อจะได้ทราบปัญหาและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการขอรับความช่วยเหลือการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวง นอกจากนี้ ยังมีความตั้งใจในการทำความเข้าใจกับประชาชน และสื่อมวลชนของจอร์แดนถึงผลสำเร็จในการนำเทคโนโลยีฝนหลวงของไทยไปประยุกต์ใช้ ตามโครงการความร่วมมือการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยี ฝนหลวงระหว่างไทยกับจอร์แดนในระยะยาว สำหรับการดำเนินงานตามโครงการนี้นับได้ว่าเป็นการเผยแผ่ พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านเทคโนโลยีฝนหลวง ซึ่งเป็นการสานต่องานตามศาสตร์ของพระราชาในต่างแดนอย่างต่อเนื่อง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558