ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
สบร. ซักซ้อมความเข้าใจ – แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินรัฐ จ.ระนอง
22 ส.ค. 2560

      นายสมศักดิ์ เวชพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซักซ้อมความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.2545 ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) โดยมีผู้อำนวยการสำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ , คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดระนอง , ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง , เจ้าหน้าที่สำนักแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.) เข้าร่วมโครงการ กว่า 250 คน ณ ห้องประชุมเรืองราษฎร์ โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

    นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) นั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐให้เกิดความชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของ กบร.จังหวัด และฝ่ายเลขานุการ ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต อันจะก่อให้เกิดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของการปฏิบัติงานราชการต่อไป

   สำหรับการจัดงานโครงการซักซ้อมความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจเรื่องมาตรการและหลักเกณฑ์ของ กบร. เพื่อให้สามารถดำเนินงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558