ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
GPSCเข้าซื้อกิจการ GLOW แล้วเสร็จ เดือน ตุลาคม นี้ ภายหลังบอร์ดมีมติให้ดำเนินการโดยเข้าซื้อหุ้นจำนวน 69.11% ของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW จาก Engie Global Developments B.V. ที่ราคาห
22 มิ.ย. 2561

นายเติมชัย บุญนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC  กล่าวว่า ราคาการซื้อขายนี้ ซึ่งถือเป็นราคาที่เหมาะสมตามการประเมินของสินทรัพย์ที่จะได้มา โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดที่จะเข้ามาภายหลังการเข้าถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อย รวมถึงจะส่งผลต่อผลประกอบการที่ดีขึ้นในระยะยาว ขั้นตอนของการดำเนินการในการเข้าซื้อหุ้นของ GLOW โดยจะต้องทำการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท GPSC เพื่อขออนุมัติการเข้าซื้อหุ้น จำนวน 69.11%  จากผู้หุ้นเดิม ของบริษัท GLOW และ ทำคำเสนอซื้อหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์กับผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 31%  รวมทั้งขออนุมัติขอวงเงินเพื่อการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินภายหลังการเข้าซื้อแล้วเสร็จ ดังนั้นคาดว่า จะสามารถดำเนินการการเข้าถือหุ้นในบริษัท GLOW เป็นที่เรียบร้อย และเสร็จสมบรูณ์ ในเดือนตุลาคมจำนวน 69 % ปี 61 ส่วนที่เหลืออีก 31% จะมีการเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือภายในเดือนพฤศจิกายน ปี 61

สำหรับแผนเงินกู้ระยะสั้น เพื่อเข้าซื้อกิจการ 142,500 ล้านบาท ในครั้งนี้ได้วางแผนในการจัดหาแหล่งเงินโดยใช้เงินกู้ระยะสั้น จากสถาบันการเงิน หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ด้านแผนการจัดหาเงินเพื่อชำระเงินกู้ระยะสั้น เพื่อชำระหนี้เงินกู้จากการซื้อหุ้นในครั้งนี้    โดยจะมีแผนการออกหุ้นกู้หรือเงินกู้ระยะยาว ประมาณ 68,500 ล้านบาท รวมทั้งเพิ่มทุนไม่เกิน 74,000 ล้านบาท สำหรับแผนดำเนินการของบริษัท GPSC ในปี 2562  หลังจากกระบวนการเข้าซื้อหุ้นเป็นที่เรียบร้อย GPSC จะดำเนินการแผนปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของบริษัท  โดยจะทำการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการ    เพิ่มทุน และดำเนินการเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จ คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรก ของปี 2562 การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ บริษัท ได้รับประโยชน์จากการทำงานร่วมกัน หรือSynergies ภายหลังการควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัท โดยGPSC  มีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น จาก 1,940 เมกกะวัตต์เป็น 4,835  เมกกะวัตต์
อย่างไรก็ตามการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ นับเป็นผลดี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ต้องเร่งสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อรองรับกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพราะโรงไฟฟ้าของ GLOW จะช่วยเพิ่มปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นทันทีจาก 1,900 เมกะวัตต์ เป็น 4,800 เมกะวัตต์ ทำให้มีกำลังการผลิตเป็นอันดับ 3 ของประเทศ (อันดับ 1 กฟผ. อันดับ 2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))จากเดิมอยู่อันดับที่ 6 ของประเทศ นอกจากนี้การเข้าซื้อกิจการของ GLOW ในครั้งนี้ถือว่าใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการสร้างโรงไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับกิจการของกลุ่ม ปตท. ด้วย 

สำหรับกำไรที่ได้หลังจากควบรวมกิจการแล้ว บริษัทฯจะนำไปขยายการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน(Energy Storage) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ 10% ของกำลังการผลิตทั้งหมด 1,900 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าหวังอนาคตจะขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งเมื่อใช้พลังงานหมุนเวียนร่วมกับEnergy Storage จะทำให้การผลิตไฟฟ้าเกิดความมั่นคงเป็นไฟฟ้าฐานของประเทศได้ในอนาคต

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558