ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
สถ.เผยถึงกรณีที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์
12 ก.ค. 2561

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงกรณีที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในกรณีต่างๆ เช่น มีการบังคับ ข่มขู่ คุกคามทางจิตใจต่อข้าราชการที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ ว่าจะต้องเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่ดำเนินการ จะไม่ประเมินให้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางแห่ง มีการแต่งตั้งผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองต่างๆ ซึ่งกลุ่มข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ดังกล่าวยังขาดประสบการณ์ อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการได้ 

อธิบดีกล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งและกำชับ อปท. หรือผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ให้มีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีวินัย ป้องกันไม่ให้กระทำผิดวินัย โดยให้มีการสอนงาน มอบหมายและให้ทดลองปฏิบัติงาน เพื่อให้รู้ถึงระเบียบแบบแผนของทางราชการ แล้วค่อยให้ทำงานที่ยากขึ้นตามลำดับ ซึ่ง อปท. ควรพิจารณาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อระบบราชการ คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ควรพิจารณาแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื่องจากผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการยังเป็นผู้ที่ขาดประสบการณ์ หรือระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง ชัดเจน และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการแล้วแต่กรณี ก็ไม่ควรพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นผู้รักษาราชการแทน โดยให้พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนัก กอง หรือส่วนราชการตามประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558