ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
“สมจิณณ์ พิลึก” นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการนิคมฯ คนใหม่
28 ก.ย. 2561

               การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561 แต่งตั้ง นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แทนนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม  ที่สิ้นสุดวาระการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยการแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

             หลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการกนอ.คนใหม่ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ได้เร่งกำหนดแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2562 อาทิ การขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์ที่สำคัญต่างๆ เช่น การพัฒนานิคมและท่าเรืออุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ (EEC) การพัฒนานิคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินหน้าพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่  3 และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค จังหวัดระยอง ตลอดจนยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ก้าวสู่ในการเป็นนิคมอุตสาหกรรมในระดับอีโค เวิล์ด คลาส (Eco-World Class) เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี

             ทั้งนี้ ที่ผ่านมานางสาวสมจิณณ์ พิลึก เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานกิจการพิเศษ) จบการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มีความเชี่ยวชาญในด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนเป็นอย่างดี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558