ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
กรมการค้าต่างประเทศร่วมผลักดันความก้าวหน้าภายใต้สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT
01 ต.ค. 2561

ประเทศมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 24 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 ณ เมืองมะละกา ซึ่งในการประชุมฯ จะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าต่อผู้นำในการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 12 ในเดือนมิถุนายน 2562

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า IMT-GT เป็นกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคครอบคลุมสามเหลี่ยมเศรษฐกิจของ 3 ประเทศ ได้แก่ (1) อินโดนีเซีย เกาะสุมาตรา 10 จังหวัด ซึ่งใกล้กับมาเลเซีย (2) มาเลเซีย ทางเหนือ/ตะวันตกของประเทศรวม 8 รัฐ ที่ติดกับไทย-อินโดนีเซีย และ (3) ไทย 14 จังหวัดภาคใต้ รวมตัวกันเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เสริมสร้างความเชื่อมโยงทั้งภายในกลุ่มและภายในหรือนอกอาเซียน ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งเน้น 3 สาขาหลัก คือ (1) เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (2) ท่องเที่ยว และ (3) ผลิตภัณฑ์/บริการฮาลาล โดยมีสาขาสนับสนุน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน (2) การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีการสื่อสาร (3) สิ่งแวดล้อม และ (4) การศึกษา วัฒนธรรมและทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักของสาขาการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Facilitation: WGTI) ซึ่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานคณะทำงานสาขาอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน

นายอดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 24 ณ เมืองมะละกา ในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพด้านคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งไทยเสนอให้มีการจัดลำดับความสำคัญในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจที่เหมาะสม สอดคล้องกับแผนการปรับบทบาทของระเบียงเศรษฐกิจของไทย เพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งเร่งรัดการทำความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน และบูรณาการการผ่านด่านที่มีอุปสรรค เช่น การเชื่อมโยงระหว่างด่านสะเดาแห่งใหม่-ด่านบูกิตกายูฮิตัม การเร่งรัดความร่วมมือในอนุภูมิภาคที่สามารถสร้างรายได้และส่งผลกระทบต่ออนุภูมิภาคอย่างรวดเร็ว เช่น การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวจุดหมายเดียว การยกระดับมาตรฐานฮาลาลที่เท่าเทียมกัน ความร่วมมือด้านการแปรรูปเกษตรระดับสูงของยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประมง เป็นต้น

นายอดุลย์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการค้าต่างประเทศ จะใช้เวทีภายใต้กรอบ IMT-GT เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง ประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ใน จังหวัดชายแดนใต้ ให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลก ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ระหว่างผู้นำสามประเทศ IMT-GT ที่จะขยายความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาที่มีศักยภาพผ่านการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานระยะห้าปี (ปี 2560-2564) ให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนทางด้านชายแดน ผ่านโครงการก่อสร้างพื้นฐานและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งสร้าง Platform ให้ SMEs มีโอกาสพัฒนาการค้าขายระหว่างกันและสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558