ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
อย.ร่วมสภาเภสัชและเครือข่ายร้านยาพัฒนาGPP
12 ก.พ. 2563

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภญ.รศ.ดร.จิราภรณ์ ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม และ ภก.สมโภชน์ หงษ์กิตติยานนท์ ประธานชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ในนามของกลุ่มองค์กรร้านขายยา ได้แก่ ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย และสมาคมร้านขายยา ร่วมกันประชุมหารือการประสานความร่วมมือผลักดันให้ร้านขายยามีการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน หรือ GPP เพื่อการยกระดับคุณภาพร้านขายยา สนับสนุนนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล พัฒนาให้ร้านขายยามีบทบาทช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมทั่วประเทศ ซึ่งจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในการพัฒนามาตรฐานร้านขายยา ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เกิดความสะดวกรวดเร็ว ผู้ป่วยสามารถรับยาได้จากร้านขายยาที่มีมาตรฐานทุกแห่งแทนการรอคิวรับที่โรงพยาบาล พร้อมได้รับคำแนะนำการใช้ยาให้ถูกต้อง ถูกวิธี จากเภสัชกร

เลขาธิการฯ กล่าวย้ำชัดถึงความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดของภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาร้านขายยาตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ สามารถเข้าถึงยาได้ครอบคลุมทั้งประเทศผ่านร้านขายยาที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะเกิดความยั่งยืนของระบบสุขภาพ สอดรับกับนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558