ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
เลขาฯ ป.ป.ส.เตือนอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า ห่วงเพิ่มปัญหายาเสพติดวัยรุ่น
27 ก.ค. 2560

      นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ชี้แจงกรณีเตือนระวังอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า ตามที่ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลถึงความสัมพันธ์ของการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับการใช้ยาเสพติดของเด็กวัยรุ่นนั้น เป็นผลการศึกษาวิจัยที่ลงใน Journal of Adolescent Health ฉบับที่ 60 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ที่ได้มีการศึกษาพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มนักเรียนเกรด 8 จำนวน 1,091 คน จาก 7 โรงเรียนในรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา โดยการติดตามนักเรียนกลุ่มดังกล่าวไปจนถึงเกรด 9 พบว่ามีสัดส่วนวัยรุ่นที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากกว่าร้อยละ 27.7 (เกรด 8) และร้อยละ 16.8 (เกรด 9) ที่ยังคงใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วง 30 วันก่อนการวิจัย และการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีความสัมพันธ์อย่างสูงกับการใช้สารเสพติดชนิดอื่น ได้แก่ กัญชา สุรา และบุหรี่ โดยกลุ่มวัยรุ่นที่มีการพัฒนาการไปสู่การใช้เป็นประจำทุกวัน มีแนวโน้มที่จะใช้สารเสพติดชนิดอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าน้อยหรือไม่ใช้เลย

    บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด แต่จัดเป็น “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เรื่องกำหนดให้บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า และบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 หากมีผู้ฝ่าฝืนนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามายังประเทศไทย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ริบสินค้าเหล่านั้น รวมถึงพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้านั้นด้วย และคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 9/2558 ห้ามขาย หรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งมีโทษสำหรับผู้ขาย ผู้ให้บริการ โดยจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ผลิต ผู้สั่ง ผู้นำเข้าเพื่อขาย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการเฝ้าระวังปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ในการริเริ่มทำการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ส่งสื่อมวลชนเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในกรณีดังกล่าวแล้ว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558