ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
ผู้อำนวยองค์การเภสัชกรรม เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน
28 มี.ค. 2561

           วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคารอำนวยการ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยองค์การเภสัชกรรม เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน จำนวน200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) แก่สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 9 เพื่อใช้ดำเนินโครงการการเข้าถึงบริการสุขภาพในร้านยาโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาร้านยา จำนวน 30 แห่ง ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 9ให้มีความเข้มแข็งในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีกิจกรรมการคัดกรองผู้ป่วยเรื้อรังโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตเพื่อส่งต่อโรงพยาบาล   การหารูปแบบการเติมยาสำหรับผู้ป่วยที่มีสภาพคงที่เมื่อทำ MTM (Medication Therapy Management) การส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุผล (Rational Drug Use) และการใช้ยาปฏิชีวนะด้วยความระมัดระวัง (Antibiotic Smart Use) ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการลดความแออัดของโรงพยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วยเรื้อรังได้มีโอกาสในการรับบริการใกล้บ้านและเป็นการช่วยพัฒนาร้านยาให้สามารถให้บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ เช่น การเลิกบุหรี่ การคัดกรองโรคปอด อุดกั้นเรื้อรัง และการคัดกรอง โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน เป็นต้น

           นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมยังได้สนับสนุนสื่อ สมุดบันทึกยา แผ่นพับการใช้ยาสมเหตุผล จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย เชื้อดื้อยา การใช้ยาปฎิชีวนะ การใช้ยาซ้ำซ้อน การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มียามาก ยาราคาแพงดีกว่ายาราคาถูกจริงหรือ ตลับใส่ยา เพื่อนำไปรณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล ผ่านร้านยา จำนวน 30 แห่งดังกล่าวนี้ด้วย มีพิธีมอบเงินที่ ห้องรับรองชั้น 4 อาคารอำนวยการ วันที่ 28 มี.ค.61

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558