ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ
24 เม.ย. 2561

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี (Excellent Happy Home Ward Kao PraNgam Tessaban Lopburi) โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม นางนฤมล อภิวันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

นายสุทธิพงษ์กล่าวชื่นชมนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ถึงการดำเนินโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี (Excellent Happy Home Ward Kao PraNgam Tessaban Lopburi) ว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของสหวิชาชีพดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้มีกำลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนสามารถเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆ ได้ ซึ่งมีจุดเด่นก็คือ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ โดยเชื่อมต่อระบบสัญญาณโทรศัพท์และการติดตั้งกล้อง CCTV ในชุมชน และเชื่อมสัญญาณกับศูนย์ปฏิบัติการของเทศบาลที่สามารถเชื่อมโยงกับลูกข่ายที่เป็นอาสาสมัครในชุมชน ที่มีระบบสัญญาณ GPS แจ้งจุดพิกัด สามารถตรวจสอบจุดเกิดเหตุได้ทันที เข้าให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว จนทำให้เทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี 2560 จากสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ในสาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศในการให้บริการด้านสุขภาพของภูมิภาคเอเชีย และเอเชียแปซิฟิก เพราะเป็นโครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ที่ช่วยยกระดับสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่ติดเตียงที่มีความพร้อมและสมัครใจให้ได้รับบริการด้านสุขภาวะที่ครอบคลุมทุกมิติ เป็นการผสมผสานแนวคิดเรื่องที่อยู่อาศัย สุขภาวะ และการจัดการเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน จะเห็นได้ชัดจากการที่ผู้ป่วยติดเตียงหลายรายมีสุขภาวะดีขึ้น บางรายก็สามารถกลับมาเดินได้อีกด้วย ก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้บริหารทุกท่าน คงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพร้อม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเช่นนี้ตลอดไป เพื่อกระจายความคิดดีๆ ที่เป็นต้นแบบความสำเร็จนี้ให้แก่ท้องถิ่นอื่นๆ

ในตอนท้ายนายสุทธิพงษ์ได้ฝากถึงนโยบายสำคัญที่ถือได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องการบริหารจัดการขยะ ที่กรมฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ โดยเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง นั่นคือ ครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ที่ท่าน ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม ในการจัดทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" ก็ขอให้ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ช่วยดำเนินการจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตนด้วย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมมือกันจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน โดยใช้จุดพื้นที่ที่ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนได้จัดทำไว้ นำไปเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียก โดยใช้หลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง และเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง

สำหรับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน นายสุทธิพงษ์ก็ขอให้ช่วยกันรวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือเดือดร้อนมาเป็นเวลานาน จัดทำในรูปแบบ Big Data เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการช่วยเหลือประชาชน เพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนให้ได้มีที่พึ่งพิง สามารถขอรับความช่วยเหลือได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558