ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
“กฤษฎา”รับลูกรองฯสมคิด ปฏิรูปภาคเกษตรสู่รูปธรรม
10 ส.ค. 2561

รมว.เกษตรรับลูกนโยบายรองนายกฯ สมคิด ดันปฏิรูปภาคเกษตรสู่รูปธรรม พร้อมบูรณาการภาครัฐและเอกชน แก้ปัญหาด้านเกษตรอย่างยั่งยืน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเมื่อเร็วๆ นี้ว่า มีการหารือประเด็นสำคัญและติดตามความก้าวหน้างานตามนโยบาย ได้แก่ การปฏิรูปภาคเกษตร โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลังในพื้นที่ที่เหมาะสม แทนการปลูกข้าวนาปรัง รอบ 2 – 3 มีพื้นที่ราว 2 ล้านไร่เศษ ทางกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมหารือภาคเอกชน ในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ทั้งข้าวโพด มันสำปะหลัง รวมถึงพืชอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรที่จะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นว่ามีตลาดรองรับแน่นอน ส่วนราคารับซื้อจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาต้นทุนการผลิตและมากกว่าราคาข้าวที่เคยขายได้

นอกจากนี้ ยังเตรียมมาตรการสนับสนุนด้านอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และเงินทุน เป็นต้น ขณะที่สถานการณ์ผลไม้ที่กำลังทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นเสมือนล้ง ในการรวบรวมผลไม้จากเกษตรกรนำมาบรรจุหีบห่อ จากนั้นส่งขายให้ผู้บริโภคโดยตรงผ่านไปรษณีย์ไทย ซึ่งถือเป็นการกระจายสินค้าและช่วยแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดด้วย

สำหรับการดำเนินงานด้านสหกรณ์ ได้เตรียมหารือธนาคารทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อต่อยอดกิจการของสหกรณ์การเกษตรที่มีความเข้มแข็ง 800 แห่งทั่วประเทศ และในส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ได้เตรียมตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้าไปกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานที่เป็นมืออาชีพ และมีความเข้มแข็งต่อไป

ขณะที่สถานการณ์ด้านราคายางพารายังทรงตัว ภายหลังการดำเนินงานมาตรการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อขยายตลาดคู่ค้ายางพาราไทย ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มียอดการสั่งซื้อยางพาราเข้ามาเดือนละ 50,000 ตัน หรือประมาณปีละ 600,000 ตัน ส่วนมาตรการปรับเปลี่ยนการปลูกยางไปปลูกพืชอื่นตามความเหมาะสมของพื้นที่ ได้เพิ่มเป้าจาก 400,000 ไร่ เป็น 600,000 ไร่ โดยตั้งเป้าราคายางเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 60 บาท/กิโลกรัม

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมแผนการดำเนินงานและสามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลความก้าวหน้าภายในวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเข้ามาตรวจเยี่ยมอีกรอบหนึ่งด้วย นายกฤษฎา กล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายกฤษฎา เปิดเผยว่า กระทรวงฯ มีแนวทางจะประกาศเขตเกษตรเศรษฐกิจ โดยกำหนดว่าควรปลูกพืชหรือทำปศุสัตว์ใดในปริมาณพื้นที่เท่าไร อีกทั้งให้ทำกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสม (Agri-map) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยในหลักการและแนวทางเบื้องต้น แต่ต้องการให้กระทรวงเกษตรฯ จัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนว่า กำหนดแผนการผลิตเกษตรกรรมอะไรบ้าง จะทำอย่างไร หรือมีมาตรการอะไรที่จะทำให้เกษตรกรทำการผลิตไม่ให้ผลผลิตล้นตลาด จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ โดยกำชับให้ทำเร็วที่สุด

สำหรับพืชเศรษฐกิจที่จะวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ 3 ชนิดแรก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ซึ่งการกำหนดปริมาณการผลิตต้องตรวจสอบความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศจากกระทรวงพาณิช อีกทั้งเกษตรกรจะได้รับสวัสดิการ เช่น การเข้าถึงทุนหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การประกันภัยพืชผล และการรับรองราคาต้นทุน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

“ ขณะนี้ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยในฤดูนาปรัง 2561 จะลดการปลูกข้าวจากปกติปลูก 12 ล้านไร่ ให้เหลือเพียงครึ่งเดียว ที่เหลือจะส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งความต้องการใช้ในประเทศมีมากถึง 3.5 ล้านตันต่อปี แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอต้องนำเข้า ส่วนมันสำปะหลังได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ หารือกับปลัดกระทรวงพาณิชย์สำรวจความต้องการใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมาวางแผนการผลิตรูปแบบเดียวกับแผนข้าวครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อทำให้เกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” นายนายกฤษฎา กล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558