ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ครม.แต่งตั้ง ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ หลายตำแหน่ง
13 ก.ย. 2561

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.วันนี้ (11 ก.ย. 61) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งหลายตำแหน่ง ประกอบด้วย นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.25ุ61

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558