ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ครม.แต่งตั้ง ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ หลายตำแหน่ง
13 ก.ย. 2561

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.วันนี้ (11 ก.ย. 61) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งหลายตำแหน่ง ประกอบด้วย นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.25ุ61

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558