ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา หัวข้อ
16 ส.ค. 2561

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา หัวข้อ "สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี" ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดงานเสวนาฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย ซึ่งการเสวนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและการพัฒนาการเกษตร นางสมบัติ มีเพชร เกษตรกรพื้นที่โครงการพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน นางสาวสุวพร ธนะสาร ผู้แทนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งผู้เข้ารับฟังการเสวนาประกอบด้วย เครือข่ายสตรีภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการอำนวยการ กรรมการสมาชิกสมทบ และองค์กรสมาชิกในพื้นที่ภาคเหนือสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 34 องค์กร รวมถึงประชาชน นักศึกษา นักเรียน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงาน กว่า 1,000 คน ณ  ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ของทุกภาควาดภาพส่งประกวดภายใต้แนวคิด “ความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561” ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ตลอดจนเสริมสร้างให้เยาวชนมีความตระหนักรู้สำนึกในพระคุณแม่ของแผ่นดิน โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในวันนี้ มีเยาวชนที่เข้าร่วมวาดภาพส่งประกวดในระดับมหาวิทยาลัย จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำหรับระดับโรงเรียน ได้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 5 โรงเรียน   โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลหางดง จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร รวมผู้เข้าร่วมประกวดการวาดภาพ กว่า 60 คน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558